Movement Postcard: with Sara Shelton Mann, okay elbows, architect